Totaalproject nieuwbouw Aldi Twello

In het kort
  • OpdrachtgeverALDI en Hegeman Bouw Partners Arnhem
  • Doelstelling Totaalproject nieuwbouw Aldi Twello
  • Locatie Duistervoordseweg 21-31, 7391 CD Twello
  • Status Opgeleverd
  • Start bouw 2019
  • Omvang n.v.t.

In het voorjaar van 2019 zijn we, in opdracht van ALDI begonnen met de sloop van de aanwezige bebouwing aan de Duistervoordseweg in Twello. Aansluitend hieraan hebben we voor Hegeman Bouwpartners en indirect voor ALDI, alle infra werkzaamheden  uitgevoerd. Het betrof een nieuwbouwproject van de ALDI waarbij wij in de rol van totaalpartner vele facetten mochten uitvoeren. Door de verschillende disciplines met elkaar te combineren, waaronder saneren, slopen, GWW, afvalinzameling, recycling en transport, hebben we onze opdrachtgever volledig ontzorgt en zijn de uitgevoerde werkzaamheden naadloos op elkaar afgestemd.

Tijdens de sloopwerkzaamheden zijn er nog onbekende olietanks in de grond aangetroffen en deze zijn door afdeling milieutechniek gesaneerd en afgevoerd. Daarna konden de sloopwerkzaamheden worden afgerond.  De collega’s van milieutechniek hebben aansluitend de benodigde bodemonderzoeken uitgevoerd om erachter te komen of de grond voldeed aan de eisen voor de beoogde functie ervan.  Ons aannemersbedrijf heeft tal van machines ter beschikking waardoor we snel, milieutechnisch verantwoord en kostenbesparend te werk zijn gegaan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van meerdere machines van klein tot groot, uitgerust met diverse hulpstukken zoals sorteergrepen, crushers, sloophamers en bakken en benodigde overdruk met bijbehorende filters ter bescherming van de machinisten.

Bij het slopen is veel materiaal  vrijgekomen wat we zoveel mogelijk hergebruikt hebben. Zo is het puin terplekke gebroken met behulp van een mobiele puinbrekerinstallatie. Het gebroken puin is vervolgens toegepast als funderingsmateriaal onder de bouwweg en nieuwe parkeerplaatsen. Het overige materiaal dat vrij is gekomen is afgevoerd naar erkende recyclingbedrijven of locatie van hergebruik. Na de sloop zijn we begonnen met het uitgraven van de bouwput. Hierbij is een grote hoeveelheid grond vrijgekomen. Een gedeelte is op locatie opgeslagen en later gebruikt voor het aanvullen rondom het nieuwe winkelpand. De overige grond, circa 3.350 ton, is door ons transportbedrijf afgevoerd naar Deventer en hergebruikt bij de verbreding van de snelweg A1.

Vervolgens zijn we begonnen met de aanleg van de nieuwe riolering en hebben we een Permeo-infiltratieriool aangelegd. Dit is een milieuvriendelijk systeem om overtollig regenwater af te voeren. Het water wordt namelijk niet direct afgevoerd via het riool, maar wordt op natuurlijke wijze weer onderdeel van het grondwater. Hierna zijn we begonnen met de terreininrichting. We hebben inbreng gehad in een zo efficiënt mogelijk ontwerp van het buitenterrein door optimalisatie van de terreinhoogtes en afschotrichtingen. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd bestaan uit de inrichting van het gehele buitenterrein waarbij logistiek, groenvoorziening en overige functies aan elkaar zijn gekoppeld. Ook de bestrating van de parkeerplaatsen, looproutes, erfafscheiding en beplanting hebben wij gerealiseerd. Voor de trottoirbanden en gootlaag heeft onze betoncentrale de beton geleverd.

Kortom: een prachtig project waarin vele disciplines van Rouwmaat goed met elkaar zijn gecombineerd.