fem def 2 Custom Femke van Leeuwen
Meer weten?

Ik sta u graag vrijblijvend te woord!

 • Snel
 • Kosteloos
 • Deskundig
 
 1. Bel (0544) 47 40 40
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer*
  Vul s.v.p. uw telefoonnummer in.
 6. Plaats*
  Ongeldige invoer
 7. Vraag
  Ongeldige invoer
 8. *

Nieuws

Breaking news - Ultramoderne mobiele menger

Nieuwe mobiele menger

Rouwmaat beschikt momenteel over een nieuwe mobiele menginstallatie. Bij onze recycling werkzaamheden zoeken we alternatieven voor milieubelastende verwerkingsmethodes. Zo werken we samen aan een beter milieu. We kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn met een mobiele menger, waardoor er minder afval afgevoerd hoeft te worden doordat het ter plekke gerecycled wordt.

Mobiel mengen van grondstoffen

Met de mobiele menger mengen we middels de koude immobilisatie techniek diverse (afval) stromen tot een homogene en herbruikbare grondstof. Bij koude immobilisatie wordt het afval gemengd met chemische stabilisatiemiddelen, waarna meestal cement wordt toegevoegd. Vervolgens vindt verdichting en uiteindelijk uitharding plaats, om zo een vormvast immobilisaat te krijgen.

Mobiele menger bij Rouwmaat

Een voorbeeld van het mobiel mengen is het mengen van verschillende soorten zand, grind en diverse grondstromen. Ook het maken van diverse gestabiliseerde producten is bij Rouwmaat met de mobiele menger mogelijk. Denk hierbij aan stabilisatie zand, hydraulisch menggranulaat, agrac en immobilisaat. Het materiaal wordt bij Rouwmaat in de menger verwerkt met een capaciteit van ca. 300 ton per uur.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van bodemonderzoekrecycling en afval, de juiste mensen en de juiste machines staat Rouwmaat garant voor een goed product. Wilt u meer weten over de mogelijke inzet van een mobiele menger? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnumer 0544 -47 4040.

Lees meer

Belasting op storten en verbranden afvalstoffen ruim 18 euro per ton hoger

Het was al bekend dat de afvalstoffenbelasting fors omhoog moest om de opbrengst met 105 miljoen euro per jaar te verhogen. Nu is het tarief ook bekend: 31,39 euro per ton voor het storten of verbranden van afvalstoffen. Dat geldt ook voor de exportheffing.

 

Het storten en verbranden van afval wordt in 2019 ruim tweemaal zo duur.

Dat staat in het Belastingplan 2019 dat vandaag (Prinsjesdag) is gepresenteerd. Het Belastingplan bestaat dit jaar uit zeven wetsvoorstellen, waaronder het voor de afvalsector relevante wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen en het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019.

Uniform tarief

Het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 bevat een aantal wijzigingen in de milieubelastingen waaronder de verhoging in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Voorgesteld wordt om het uniforme tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 13,21 euro tot 31,39 euro per ton (hierbij wordt al rekening gehouden met de gebruikelijke jaarlijkse indexatie). Als gevolg van deze wijziging wordt ook het tarief voor de nog niet in werking getreden exportheffing verhoogd naar 31,39 euro per ton.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de afvalstoffenbelasting structureel 105 miljoen euro meer moest opbrengen. In 2017 bracht de afvalstoffenbelasting circa 89 miljoen euro op, bij een tarief van 13,11 euro per ton. Onder meer uitgaande van een dalend afvalaanbod in 2018 en 2019 is de benodigde tariefsverhoging geraamd op circa 18 euro in 2019.

Verder worden in dit wetsvoorstel de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd. Overigens zal vanaf 2019 de Minister van Economische Zaken en Klimaat – en dus niet meer de Minister van Financiën – bij ministeriële regeling de investeringen aanwijzen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie (de Energielijst). Deze wijziging volgt de aanbeveling uit de evaluatie van EIA door CE Delft.

Exportheffing

In het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2019 is de afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland (oftewel: de exportheffing) aangepast, maar dat betreffen vooral wat technische punten. In het Belastingplan 2018 was voorzien in een inwerkingtreding van de heffing bij koninklijk besluit, onder meer omdat de uitvoeringsaspecten van de heffing nog gestalte moesten krijgen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB). Dat is in de afgelopen periode in een concept AMvB gebeurd. De verwachting is dat de voorbereidingen door de ILT en de Belastingdienst tijdig gereed zullen zijn voor een inwerkingtreding per 1 januari 2019. Mede naar aanleiding van de nadere vormgeving van de regeling wordt nu voorgesteld de Wet belastingen op mileugrondslag (Wbm) op een aantal merendeels technische punten aan te passen.

Zo worden de formeelrechtelijke aspecten van de rol van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wat specifieker geformuleerd. De taak van deze minister zal in mandaat worden uitgeoefend door de ILT. Verder is de Wbm aangevuld voor de situatie dat de door de kennisgever bij zijn aanvraag verstrekte gegevens niet juist of niet volledig zijn. De kennisgever heeft in dat geval de verplichting dit te melden bij de ILT. De Minister van IenW trekt vervolgens de beschikking in en geeft ambtshalve een beschikking af die met terugwerkende kracht de ingetrokken beschikking vervangt. De minister geeft eveneens een beschikking af indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

Een ander punt is de regeling zodanig te vereenvoudigen dat voor alle afvalstoffen die met dezelfde Evoa-vergunning buiten Nederland worden gebracht ook hetzelfde (laagste) tarief van toepassing is. Dit voorkomt administratieve lasten voorde kennisgever en de buitenlandse verwerker. Anders zou, wanneer de periode van overbrenging niet geheel binnen dezelfde tariefperiode ligt (meestal een kalenderjaar), per periode afzonderlijk de verwerkingswijze moeten worden bijgehouden.

Bron: AfvalOnline (artikel18-09-2018)

Lees meer

Ontwikkelingen cementloze beton

Ruim één jaar geleden werd door Rouwmaat Groep - in samenwerking met de provincie Overijssel, Reef Infra, v.d. Bosch Beton en Sqape Technology - de eerste rotonde van geopolymeerbeton gerealiseerd. Deze rotonde is aangelegd vlakbij de Technology Base Twente en ligt in de N737 ter hoogte van de afslag Oude Vliegveldweg. De ontwikkelingen van de rotonde worden nauwlettend in de gaten gehouden. Voor als nog overtreft het een ieder zijn verwachtingen.

In de toekomst zullen er wegen, tunnels en vloeren van gebouwen kunnen worden gerealiseerd van geopolymeerbeton. Echter is daarvoor nog veel experiment en onderzoek nodig om deze beton te optimaliseren. Rouwmaat Groep heeft op de vestiging in Enschede geopolymeerbeton ontwikkelt waarin cement is vervangen door een andere activator. 

Het geopolymeerbeton heeft ondertussen vorst en hitte en bandendruk zonder kleerscheuren weten te doorstaan. De hechting aan de wapening is groter. Het krimpt en zet minder uit onder invloed van temperatuurwisselingen. Daardoor zijn er minder naden nodig dan in wegen van cementbeton. Het cementloze beton doet er langer over om op sterkte te komen, maar is daarna sterker. Daarnaast gaat het langer mee dan asfalt. De ontwikkeling ervan heeft vier jaar geduurd.

Wilt u meer weten over cementloze beton? Neemt u gerust contact met ons op via 0544 - 47 4040.

Hieronder vindt u een link naar het krantenartikel van 17-09-2018 geschreven door Tubantia.

https://www.tubantia.nl/enschede/het-bruist-van-vernieuwing-op-de-technology-base-twente~a6c18efe/ 

Lees meer

Duurzaam ondernemen bij Rouwmaat Groep

De lange warme zomer waar velen van genoten hebben, heeft ook een schaduwzijde. Door de langdurige droogte zijn veel planten verdord en moeten gewassen worden - vroeger in het jaar - dit resulteert vaak in minder opbrengsten die worden geoogst. Tevens neemt de waterafvoer van de rivieren fors af omdat er in de stroomgebieden van de rivieren, in diverse landen van Europa, ook geen regen van betekenis is gevallen. Het ene record na het andere sneuvelt. De waterstand van de IJssel schommelt nu al meerdere weken rond de 2.00 m + NAP en zicht op enige stijging van het waterpeil is er nog niet.

Waterstand IJssel historisch laag

Af en toe komt er, uit bittere noodzaak, nog een schip de Industriehaven binnen met ca. 400 ton lading. Forsere ladingen laat de havendiepte momenteel niet toe. Op de IJssel kan nu nog met ca. 1.700 - 2.000 ton worden gevaren. Hiermee wordt nogmaals de noodzaak aangetoond voor het uitbaggeren van de Industriehaven temeer omdat ook de haven in Deventer door het lage water onbereikbaar is geworden. De voorbereidingen om straks - hopelijk voor de volgende laagwaterperiode - te kunnen baggeren zijn in volle gang. In september 2018 worden het waterbodemonderzoek en de damwanddikte metingen uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden voor de winter van 2018 verwacht.

Doordat er vanwege het lage water, nu minder vervoer kan plaatsvinden over water nemen regionaal de kilometers op de weg weer toe. Dit is ongunstig voor de filedruk maar ook voor uitstoot NOx, CO2  en fijnstof. Rouwmaat heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in moderne machines met Stage IIIB- of Stage IV-motoren en Euro 6-motoren in vrachtwagens. Waar het kan wil de Rouwmaat Groep zoveel als mogelijk is bijdragen. Niet alleen door te investeren in zuiniger materieel maar ook door hergebruik van “afval”. Dit past in het circulaire denken en doen van de Rouwmaat Groep. Oorspronkelijke gewonnen grondstoffen verantwoord hergebruiken voor nieuwe producten.

De transitie is aan de gang. Hoe gaat dat allemaal verlopen?

Sterke wortels als basis

Is de foto een symbolische verbeelding van een transitieproces?

Je kunt zeggen nieuwe generaties volgende oude op; het stokje overgeven. Bijzonder aan de foto is dat de oude stam van een naaldboom is en het 'nieuwe groene' loofbomen zijn. Je kunt ook zeggen de nieuwe loofbomen kiezen als basis - tegen onze verwachtingen in - een andere “voedingsbodem”. Of is het allemaal toeval? Omdenken noemen we dat. Je kunt er ook gewoon aan voorbij gaan alsof er niets bijzonders aan de hand is.

Als Rouwmaat Groep gaan wij aan dit proces niet voorbij en willen wij bijdragen met kennis en middelen om deze “voedingsbodem” een vruchtbare voedingsbodem te laten worden door ideeën om te zetten naar concrete duurzame plannen die meer omvatten dan alleen te focussen op CO2-reductie. Je kunt daarover meer lezen in de volgende nieuwsbrieven van Rouwmaat. Blijf ze daarom volgen :)  

Lees meer

Afvalstoffenbelasting 2019 naar ruim 30 euro per ton

De afvalstoffenheffing voor het verbranden of storten van afval zal per 1-1-2019 verhoogd worden naar ruim 30 euro per ton. Nieuw is ook dat per 1 januari a.s. aangifte dient te worden gedaan van de ‘verwijdering’ van afvalstoffen naar het buitenland. Bedrijven die afval exporteren gaan eenzelfde bedrag per ton betalen als de bedrijven die in Nederland storten of verbranden. Een verbreding van de afvalstoffenheffing naar biomassa en slib is in 2019 nog niet aan de orde. De overheid wil samen met het bedrijfsleven onderzoeken met welke fiscale prikkels de circulaire economie het meest gebaat is. Een en ander bleek uit een gesprek van BRBS Recycling met ambtenaren van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De uitbreiding van de heffing op afvalstoffen die worden geëxporteerd voor stort of verbranding wordt officieel aangekondigd op Prinsjesdag in het Belastingplan 2019 in de paragraaf ‘overige fiscale maatregelen’. De uitwerking van het Uitvoeringsbesluit zal aan het eind van 2018 worden.  

Bron: BRBS

Lees meer

Levering onderwaterbeton Twentekanaal

In opdracht van Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. heeft Rouwmaat Groep ca. 1500 m³ onderwaterbeton geleverd en verpompt.

Het Twentekanaal dient, ter hoogte van de CCT Terminal, op de juiste diepte te worden gemaakt en deze diepte mag niet veranderen in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat deze diepte constant blijft, wordt er op de bodem van het Twentekanaal een bed van breukstenen geplaatst en later verlijmd door een betonmengsel. Dit bed van breukstenen zorgt ervoor dat de stenen op hun plaats blijven. Tijdens het manoeuvreren van de containerschepen  worden zodoende geen geulen gevormd in de bodem.

Het betonmengsel wordt gestort door middel van een betonpomp, geleverd door Rouwmaat. Dit mengsel  zorgt voor de opvulling van de holle plekken tussen de breukstenen, waardoor de verlijming ontstaat.

Het project kan worden uitgevoerd doordat de sluizen in Hengelo en Delden tijdelijk buiten gebruik zijn vanwege een renovatie.

Rouwmaat Groep is gespecialiseerd in onderwaterbeton en hieronder ziet u een foto van de levering  en het verpompen van de beton bij het Twentekanaal.

Indien u vragen heeft over onderwaterbeton, helpen we u graag verder. Neemt u dan gerust contact met ons op.

Lees meer

Rol betoncentrale is aan het veranderen

Betoncentrale Rouwmaat Enschede en Reef Infra realiseren RAMAC rotonde

Betoncentrale Rouwmaat Enschede is onlangs op de wens van de provincie ingegaan om in Overijssel een rotonde te realiseren die gemaakt is van cementloze beton met behulp van geopolymeren. RAMAC kenmerkt zich door een extreem lage CO2 footprint, een lage MKI-waarde, een hoge mate van bestendigheid en een lange levensduur. De rotonde is gesitueerd in de N737 ter hoogte van de afslag Oude Vliegveldweg te Deurningen. Het proces, de verwerking en het product zijn bijzonder innovatief en niet eerder vertoond in Europa.

Zie de link naar het artikelhttps://www.rouwmaat.nl/images/Nieuws/rokramix.pdf

Bron: Bouw en Aanbesteding/Betonhuis

Lees meer

OTC Hengelo en Rokramix Betoncentrales verder als Rouwmaat

De Rouwmaat Groep heeft de laatste jaren, in het kader van schaalvergroting, diverse overnames gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat binnen onze organisatie tal van bedrijven naast elkaar zijn ontstaan, zoals de Overijsselse Transport Centrale Hengelo (met de handelsnamen: Velthof Albergen en Olde Kalter Losser) en de betoncentrales van Rokramix.

Lees meer

Asbestinventarisatie en subsidie

Wist u dat u, zowel zakelijk als particulier, voor het verwijderen van asbestdaken subsidie kunt krijgen van € 4,50 per vierkante meter? Dat u hiervoor geen zonnepanelen hoeft te plaatsen?

Bij de Rouwmaat Groep zijn er vanaf het moment van certificering al diverse asbestinventarisaties, asbestbegeleidingen en adviesprojecten uitgevoerd. Met name actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe maar ook daarbuiten. Kortom elk asbest-sloopproject groot of klein: ‘Rouwmaat regelt het gewoon’.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op. Neem contact op