fem def 2 CustomFemke van Leeuwen
Meer weten?

Ik sta u graag vrijblijvend te woord!

 • Snel
 • Kosteloos
 • Deskundig
 
 1. Bel (0544) 47 40 40
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer*
  Vul s.v.p. uw telefoonnummer in.
 6. Plaats*
  Ongeldige invoer
 7. Vraag
  Ongeldige invoer
 8. *

Nieuws

Attentie.... attentie..... archiefopruimactie

Rouwmaat Groep biedt u de kans uw archief extra voordelig te laten vernietigen vanwege de archiefopruimactie. De actie is geldig in de maanden november, december 2018 en loopt tot en met 15 januari 2019. U kunt onbeperkt uw archief op laten halen in deze voorgenoemde maanden. Dit kan worden geregeld voor een all-in prijs van € 110,00 exclusief BTW. Het archief zal worden opgehaald in een speciaal gesloten archiefvoertuig en worden vernietigd in een beveiligde archiefvernietigingsruimte.

Het speciale actietarief is inclusief:

* Het afhalen van uw vertrouwelijk archief door het gesloten archiefvoertuig;
     let op; dit is éénmalig transport, bij meerdere ritten gelieve contact op te nemen.

* Het onherkenbaar en gecertificeerd vernietigen van het door u aangeleverde materiaal;

* Het afgeven van een archiefbegeleidingsformulier;

* Het verstrekken van een vernietigingsverklaring. 

Belangrijke weetjes:

Deze korting betreft een korting op de tarieven voor éénmalige opschoonacties.

Voor tarieven van vaste afspraken gelieve contact op te nemen met de afdeling verkoop van Rouwmaat Groep.

Voor branchespecifieke transacties geldt wellicht een bewaartermijn van 10 jaar. Bij twijfel raadpleeg uw accountant!

Wanneer u van deze aanbieding gebruik wilt maken, stuurt u ons dan een e-mail met uw contactgegevens naar  of neem gerust telefonisch contact met ons op via 0544 - 47 4040.

Lees meer

Breaking news - Ultramoderne mobiele menger

Nieuwe mobiele menger

Rouwmaat beschikt momenteel over een nieuwe mobiele menginstallatie. Bij onze recycling werkzaamheden zoeken we alternatieven voor milieubelastende verwerkingsmethodes. Zo werken we samen aan een beter milieu. We kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn met een mobiele menger, waardoor er minder afval afgevoerd hoeft te worden doordat het ter plekke gerecycled wordt.

Mobiel mengen van grondstoffen

Met de mobiele menger mengen we middels de koude immobilisatie techniek diverse grondstromen tot een homogene en herbruikbare grondstof. Bij koude immobilisatie worden diverse grondstoffen gemengd met o.a. cement. Vervolgens vindt verdichting en uiteindelijk uitharding plaats, om zo een vormvast immobilisaat te krijgen. Dit proces zorgt voor minder kosten in toepassing van de afdeklaag.

Mobiele menger bij Rouwmaat

Een voorbeeld van het mobiel mengen is het mengen van verschillende soorten zand, grind en diverse grondstromen. Ook het maken van diverse gestabiliseerde producten is bij Rouwmaat met de mobiele menger mogelijk. Denk hierbij aan stabilisatiezand, hydraulisch menggranulaat, agrac en immobilisaat. Het materiaal wordt bij Rouwmaat in de menger verwerkt met een capaciteit van ca. 300 ton per uur. Vanwege de korte opbouwperiode en mobiliteit van de mobiele menger kunnen we effectief werken.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van gww/grondwerkenbodemonderzoekrecycling en afval, de juiste mensen en de juiste machines staat Rouwmaat garant voor een goed product. Wilt u meer weten over de mogelijke inzet van een mobiele menger? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0544 -47 4040.

Lees meer

Een kijkje achter de schermen bij.....

Hoe zorgen we ervoor dat alle vrachtwagens van Rouwmaat snel én op tijd hun lading leveren bij de klanten? In deze nieuwsbrief vertellen de transportplanners van de centrale transportafdeling in Groenlo over hun dagelijkse werkzaamheden. Het team, dat bestaat uit drie planners v.l.n.r. Karlijn Ottink, Mark Hoitink en Koen te Lintelo, is samen verantwoordelijk voor de logistieke organisatie in Groenlo; van orderopname, logistieke planning tot en met de daadwerkelijke levering van de producten en diensten bij de klanten.

Het werk van de transportplanners

Het werk van een planner begint met het aannemen van een order. Deze orders komen via diverse kanalen binnen bij de planning van de Rouwmaat Groep. Zowel telefonisch als via de webshop of per e-mail kunnen de orders worden doorgegeven en na ontvangst gaan de transportplanners ermee aan de slag. Er wordt voor elk transport bepaald wat het meest geschikte vervoermiddel is. Voor veel producten en diensten worden er bepaalde eisen gesteld aan het voertuig en de uitrusting. Er dient uiteraard rekening te worden gehouden met de afmetingen van het vervoermiddel, de maximale laadhoogte en -breedte, de maximale belasting per as en het toegestane totaalgewicht. De laadruimte moet optimaal worden benut, want het is kostbaar om met lege vrachtwagens te rijden.

Een keuze van de transportplanner kan ook zijn bewust te selecteren welke chauffeur de rit gaat rijden. Zodoende proberen de planners steeds de meest geschikte chauffeur te kiezen. De keuze voor een bepaalde chauffeur kan liggen in het feit dat juist hij veel ervaring heeft op plaats van bestemming of veel kennis heeft van een bepaald product of dienst.

Efficiëntie

Iedere vrachtwagen van Rouwmaat is uitgerust met een moderne tablet. Hierdoor kunnen de planners op een eenvoudige manier met de chauffeurs communiceren. Bovendien kunnen zij de vrachtwagens - en daarbij de chauffeurs - met hun lading de gehele dag volgen. Dit laatste is van belang om de klanten zo goed mogelijk te informeren, maar ook zodat de planners constant de juiste (meest recente) informatie hebben om mee te werken. Daarnaast geeft de tablet de chauffeurs inzicht in de zogenaamde ‘Driver Performance’. Hierin wordt onder andere het brandstofverbruik en de gemiddelde snelheid gemeten. Dit daagt de chauffeurs uit bewuster te rijden, is beter voor het milieu en leidt uiteindelijk tot minder brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten. Hierdoor kunnen wij de kostprijs laag houden richting onze klanten.

Duurzaamheid

Rouwmaat werkt aan duurzaamheid door ervoor te zorgen dat onze vrachtwagens bij aanschaf uitgerust worden met de meest moderne en milieuvriendelijke motoren en technieken. De nieuwste wagens rijden met Euro-6 motoren met een zo laag mogelijk brandstofverbruik en CO2 milieubelasting. Daarnaast gaan al onze chauffeurs op rijvaardigheidstraining, waarbij veilig en bewust rijden een heel belangrijk onderdeel is.

Lees meer

Belasting op storten en verbranden afvalstoffen ruim 18 euro per ton hoger

Het was al bekend dat de afvalstoffenbelasting fors omhoog moest om de opbrengst met 105 miljoen euro per jaar te verhogen. Nu is het tarief ook bekend: 31,39 euro per ton voor het storten of verbranden van afvalstoffen. Dat geldt ook voor de exportheffing.

Dat staat in het Belastingplan 2019 dat vandaag (Prinsjesdag) is gepresenteerd. Het Belastingplan bestaat dit jaar uit zeven wetsvoorstellen, waaronder het voor de afvalsector relevante wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen en het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019.

Uniform tarief

Het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 bevat een aantal wijzigingen in de milieubelastingen waaronder de verhoging in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Voorgesteld wordt om het uniforme tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 13,21 euro tot 31,39 euro per ton (hierbij wordt al rekening gehouden met de gebruikelijke jaarlijkse indexatie). Als gevolg van deze wijziging wordt ook het tarief voor de nog niet in werking getreden exportheffing verhoogd naar 31,39 euro per ton.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de afvalstoffenbelasting structureel 105 miljoen euro meer moest opbrengen. In 2017 bracht de afvalstoffenbelasting circa 89 miljoen euro op, bij een tarief van 13,11 euro per ton. Onder meer uitgaande van een dalend afvalaanbod in 2018 en 2019 is de benodigde tariefsverhoging geraamd op circa 18 euro in 2019.

Verder worden in dit wetsvoorstel de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd. Overigens zal vanaf 2019 de Minister van Economische Zaken en Klimaat – en dus niet meer de Minister van Financiën – bij ministeriële regeling de investeringen aanwijzen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie (de Energielijst). Deze wijziging volgt de aanbeveling uit de evaluatie van EIA door CE Delft.

Exportheffing

In het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2019 is de afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland (oftewel: de exportheffing) aangepast, maar dat betreffen vooral wat technische punten. In het Belastingplan 2018 was voorzien in een inwerkingtreding van de heffing bij koninklijk besluit, onder meer omdat de uitvoeringsaspecten van de heffing nog gestalte moesten krijgen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB). Dat is in de afgelopen periode in een concept AMvB gebeurd. De verwachting is dat de voorbereidingen door de ILT en de Belastingdienst tijdig gereed zullen zijn voor een inwerkingtreding per 1 januari 2019. Mede naar aanleiding van de nadere vormgeving van de regeling wordt nu voorgesteld de Wet belastingen op mileugrondslag (Wbm) op een aantal merendeels technische punten aan te passen.

Zo worden de formeelrechtelijke aspecten van de rol van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wat specifieker geformuleerd. De taak van deze minister zal in mandaat worden uitgeoefend door de ILT. Verder is de Wbm aangevuld voor de situatie dat de door de kennisgever bij zijn aanvraag verstrekte gegevens niet juist of niet volledig zijn. De kennisgever heeft in dat geval de verplichting dit te melden bij de ILT. De Minister van IenW trekt vervolgens de beschikking in en geeft ambtshalve een beschikking af die met terugwerkende kracht de ingetrokken beschikking vervangt. De minister geeft eveneens een beschikking af indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

Een ander punt is de regeling zodanig te vereenvoudigen dat voor alle afvalstoffen die met dezelfde Evoa-vergunning buiten Nederland worden gebracht ook hetzelfde (laagste) tarief van toepassing is. Dit voorkomt administratieve lasten voorde kennisgever en de buitenlandse verwerker. Anders zou, wanneer de periode van overbrenging niet geheel binnen dezelfde tariefperiode ligt (meestal een kalenderjaar), per periode afzonderlijk de verwerkingswijze moeten worden bijgehouden.

Bron: AfvalOnline (artikel18-09-2018)

Lees meer

Ontwikkelingen cementloze beton

Ruim één jaar geleden werd door Rouwmaat Groep - in samenwerking met de provincie Overijssel, Reef Infra, v.d. Bosch Beton en Sqape Technology - de eerste rotonde van geopolymeerbeton gerealiseerd. Deze rotonde is aangelegd vlakbij de Technology Base Twente en ligt in de N737 ter hoogte van de afslag Oude Vliegveldweg. De ontwikkelingen van de rotonde worden nauwlettend in de gaten gehouden. Vooralsnog overtreft het een ieder zijn verwachtingen.

In de toekomst zullen er wegen, tunnels en vloeren van gebouwen kunnen worden gerealiseerd van geopolymeerbeton. Echter, daarvoor is nog veel experiment en onderzoek nodig om deze beton te optimaliseren. Rouwmaat Groep heeft op de vestiging in Enschede geopolymeerbeton ontwikkelt waarin cement is vervangen door een andere activator. 

Het geopolymeerbeton heeft ondertussen vorst, hitte en bandendruk zonder problemen weten te doorstaan. De hechting aan de wapening is groter. Het krimpt en zet minder uit onder invloed van temperatuurwisselingen, daardoor zijn er minder naden nodig dan in wegen van cementbeton. Het cementloze beton doet er langer over om op sterkte te komen, maar is daarna sterker. Daarnaast gaat het langer mee dan asfalt. De ontwikkeling ervan heeft vier jaar geduurd.

Wilt u meer weten over cementloze beton? Neemt u gerust contact met ons op via 0544 - 47 4040.

Hieronder vindt u een link naar het krantenartikel van 17-09-2018 geschreven door Tubantia.

https://www.tubantia.nl/enschede/het-bruist-van-vernieuwing-op-de-technology-base-twente~a6c18efe/ 

Lees meer

Duurzaam ondernemen bij Rouwmaat Groep

De lange warme zomer waar velen van genoten hebben, heeft ook een schaduwzijde. Door de langdurige droogte zijn veel planten verdord en moeten gewassen, eerder in het jaar worden geoogst, wat vaak resulteert in minder opbrengsten. Tevens neemt de waterafvoer van de rivieren fors af omdat er in de stroomgebieden van de rivieren, in diverse landen van Europa, ook geen regen van betekenis is gevallen. Het ene record na het andere sneuvelt. De waterstand van de IJssel schommelt nu al meerdere weken rond de 2.00 m + NAP en zicht op enige stijging van het waterpeil is er nog niet.

Waterstand IJssel historisch laag

Af en toe komt er, uit bittere noodzaak, nog een schip de Industriehaven binnen met ca. 400 ton lading. Forsere ladingen laat de havendiepte momenteel niet toe. Op de IJssel kan nu nog met ca. 1.700 - 2.000 ton worden gevaren. Hiermee wordt nogmaals de noodzaak aangetoond voor het uitbaggeren van de Industriehaven temeer omdat ook de haven in Deventer door het lage water onbereikbaar is geworden. De voorbereidingen om straks - hopelijk voor de volgende laagwaterperiode - te kunnen baggeren zijn in volle gang. In september 2018 worden het waterbodemonderzoek en de damwanddikte metingen uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden voor de winter van 2018 verwacht.

Doordat er vanwege het lage water, nu minder vervoer kan plaatsvinden over water nemen regionaal de kilometers op de weg weer toe. Dit is ongunstig voor de filedruk maar ook voor uitstoot NOx, CO2  en fijnstof. Rouwmaat heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in moderne machines met Stage IIIB- of Stage IV-motoren en Euro 6-motoren in vrachtwagens. Waar het kan, wil de Rouwmaat Groep zoveel als mogelijk is bijdragen. Niet alleen door te investeren in zuiniger materieel maar ook door hergebruik van “afval”. Dit past in het circulaire denken en doen van de Rouwmaat Groep. Oorspronkelijke gewonnen grondstoffen verantwoord hergebruiken voor nieuwe producten.

De transitie is aan de gang. Hoe gaat dat allemaal verlopen?

Sterke wortels als basis

Is de foto een symbolische verbeelding van een transitieproces?

Je kunt zeggen nieuwe generaties volgende oude op; het stokje overgeven. Bijzonder aan de foto is dat de oude stam van een naaldboom is en het 'nieuwe groene' loofbomen zijn. Je kunt ook zeggen de nieuwe loofbomen kiezen als basis - tegen onze verwachtingen in - een andere “voedingsbodem”. Of is het allemaal toeval? Omdenken noemen we dat. Je kunt er ook gewoon aan voorbij gaan alsof er niets bijzonders aan de hand is.

Als Rouwmaat Groep gaan wij aan dit proces niet voorbij en willen wij bijdragen met kennis en middelen om deze “voedingsbodem” een vruchtbare voedingsbodem te laten worden door ideeën om te zetten naar concrete duurzame plannen die meer omvatten dan alleen te focussen op CO2-reductie. Je kunt daarover meer lezen in de volgende nieuwsbrieven van Rouwmaat. Blijf ze daarom volgen :)  

Lees meer

Rouwmaat 70 jaar

Rouwmaat heeft met eigen personeel en familieleden dit heugelijke feit gevierd op zaterdag 15 september 2018. Er is een feestelijke familiedag bij Rouwmaat Groenlo georganiseerd en 's avonds een feestavond bij Marveld Recreatie gehouden.

Al 70 jaar is Rouwmaat Groep voorloper op het gebied van bodem- en milieuonderzoekeninfraprojectensloopwerken, de productie van beton en mortels, de verhuur van afvalcontainersrecycling en de transport van allerhande grondstoffen, half- en eindfabricaten. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen vijf divisies, die allen marktgericht en flexibel zijn:

Rouwmaat Grond, Weg- & Waterbouw - Rouwmaat Beton, Mortels & Vloerspecies - Rouwmaat Recycling - Rouwmaat Milieutechniek - Rouwmaat Transport.

Rouwmaat werkt voor steeds meer bedrijven in steeds meer sectoren. Onze kracht is het leveren van een duurzaam totaalpakket. Diensten en producten die we leveren liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. We zijn helemaal thuis in de bouwwereld: we slopen, voeren af, ontgraven, leveren beton en realiseren infra.

Via onderstaande link kunt u het volledige filmpje bekijken - en juiste impressie opdoen - van de feestelijke dag, het 70-jarig bestaan van Rouwmaat: 

https://youtu.be/AhxhmSu6jhw

Klik op de volgende link voor het gehele krantenartikel uit de Groenlose Gids van 25-09-2018: Derde generatie aan het roer bij de Rouwmaat Groep.

Lees meer

Afvalstoffenbelasting 2019 naar ruim 30 euro per ton

De afvalstoffenheffing voor het verbranden of storten van afval zal per 1-1-2019 verhoogd worden naar ruim 30 euro per ton. Nieuw is ook dat per 1 januari a.s. aangifte dient te worden gedaan van de ‘verwijdering’ van afvalstoffen naar het buitenland. Bedrijven die afval exporteren gaan eenzelfde bedrag per ton betalen als de bedrijven die in Nederland storten of verbranden. Een verbreding van de afvalstoffenheffing naar biomassa en slib is in 2019 nog niet aan de orde. De overheid wil samen met het bedrijfsleven onderzoeken met welke fiscale prikkels de circulaire economie het meest gebaat is. Een en ander bleek uit een gesprek van BRBS Recycling met ambtenaren van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De uitbreiding van de heffing op afvalstoffen die worden geëxporteerd voor stort of verbranding wordt officieel aangekondigd op Prinsjesdag in het Belastingplan 2019 in de paragraaf ‘overige fiscale maatregelen’. De uitwerking van het Uitvoeringsbesluit zal aan het eind van 2018 worden.  

Bron: BRBS

Lees meer

Beton duurder door extreem laagwater

Vanwege de lange periodes van laagwater ontstaan er problemen in de binnenscheepvaart.

Het dalende waterpeil resulteert in minder laadcapaciteit van de schepen. De beperkte binnenscheepvaart heeft extreme gevolgen voor de landelijke grindmarkt. Zij doen er momenteel alles aan wat binnen hun capaciteiten ligt om de gehele markt van grondstoffen te voorzien. De kosten stijgen hierdoor aanzienlijk. Ondanks dat de Rouwmaat centrales niet allemaal aan het water zijn gesitueerd, heeft het voor ons ook een grote impact waardoor ook wij als Rouwmaat Groep genoodzaakt zijn de betonprijzen te verhogen.

Wat betekent dit voor u?

Om de meerkosten te dekken wordt er tijdelijk een laagwatertoeslag berekend van ca. € 2,00 per m³.

Deze verhoging  wordt per week 42 aan u doorberekend. Zodra de situatie weer genormaliseerd is, zal deze verhoging komen te vervallen.  

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op. Neem contact op