Bodemsanering Molendijk Noord in Rijssen

In het kort
  • OpdrachtgeverExplorius Vastgoedontwikkeling
  • Doelstelling Saneren van vervuilde grond met meerdere complicaties
  • Locatie Molendijk Noord in Rijssen
  • Status Afgerond
  • Start bouw maart 2020
  • Omvang Middelgroot

Aan de Molendijk Noord in Rijssen heeft Rouwmaat Milieutechniek samen met het aannemersbedrijf een complexe bodemsanering uitgevoerd in opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling.

Om de sterk verontreinigde grond droog te kunnen ontgraven, is er eerst een drain aangelegd op ca. 1,9 meter onder maaiveld. Er kon niet met filterbemaling gewerkt worden. Onder de verontreiniging was een sterke grondwaterverontreiniging aanwezig van ca. 2,0 t/m 8.0 onder maaiveld. Met filterbemaling zou het risico op verplaatsing van deze verontreiniging te groot zijn. Het vrijkomende grondwater is uiteindelijk gezuiverd middels een olie/water afscheider en een strippertoren. Het gezuiverde water is geloosd op het oppervlaktewater, waarvoor een afvoerleiding is aangelegd van ca. 300 meter.

Bij het ontgraven van de zintuigelijk schone bovengrond is asbestverdacht materiaal aangetroffen. De bovengrond is vervolgens in depot geplaatst met onder en bovenafdichting en in een later stadium afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast is er een ondergrondse tank aangetroffen. Deze heeft Rouwmaat door een externe partij laten cleanen en afvoeren van de locatie. Hierna is de ontgraving doorgezet tot de einddiepte (ca. 1,8 onder maaiveld) en uitgekeurd door de milieukundig begeleider. In totaal is ca. 800 ton sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgraving is aangevuld met gebiedseigen grond en afgewerkt met een dunne laag teelaarde die door Rouwmaat is geleverd vanuit Groenlo, hierna is de locatie ingezaaid.

Kortom, een complexe sanering omdat:

  • de onderliggende grondwaterverontreiniging niet mocht worden verplaatst;
  • er op locatie waterzuivering moest worden toegepast;
  • asbest werd aangetroffen in de bovengrond;
  • een onbekende ondergrondse tank werd aangetroffen.

Door kort te schakelen tijdens de uitvoering van de bodemsanering is het project met minimale uitloop tot volle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.