40 woningen plan De Greune Linde Haaksbergen

In het kort
 • OpdrachtgeverTen Brinke Bouw B.V.
 • Doelstelling -
 • Locatie Haaksbergen
 • Status Opgeleverd in 2017
 • Start bouw -
 • Omvang -

Werkzaamheden

bouwrijp maken terrein

 • bomen en beplantingen rooien;
 • verwijderen van oude bestratingen, lichtmasten/bebordingen hekwerken;
 • betonduikers aanbrengen (50 ml.);
 • rioolaansluiting op het bestaande gemeenteriool (1x);
 • grondwerk wegcunetten etc. totaal grondverzet ca. 7.000 m³;
 • leveren en aanbrengen van ca. 2.000 m² cunetzand voor zandbed en menggranulaat 0-31,5;
 • aanbrengen rioleringen incl. inspectieputten (870 ml.);
 • aanbrengen bouwverharding, ca. 2.000 m².

Woonrijp maken

 • aanbrengen definitieve wegverharding 2.740 m²/1.400 m¹ betonbanden;
 • aanbrengen loopbrug incl. talud- en bodembescherming (1x);
 • aanbrengen terreininrichting; terreinmeubilair/bebordingen;
 • aanbrengen wadi 950 m²;
 • herprofileren omliggende sloten/beken;
 • aanbrengen groenvoorzieningen;
 • afvoer overtollige grond, ca. 500 m³.

GWW woningen

 • grondwerk bouwputten incl. grondverbetering;
 • buitenriolering aanbrengen;
 • aanbrengen individueel infiltratiesysteem (40x).